ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ (ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ) ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಬಾ ಡೈವಿಂಗ್, ಸ್ನಾರ್ಕಲಿಂಗ್ – ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿ ಷರತ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ.